۱p6021

1 Kg وزن آیروسل موجود
10 m3 حجم اطفا
-30°C _ 55°C دمای کاری
6 – 36 VDC ولتاژ کاری
1 A جریان کاری
41 s مدت زمان تخلیه آیروسل

  • آتش خاموش کن پاک پایرو هنگام فعال شدن تبدیل به ذرات میکرونی آیروسل شده و با رادیکال های آزاد ناشی از واکنش های بین ملکولی زنجیره آتش پیوندخورده و آتش را خاموش می کند. پاک پایرو خاموش کننده بسیار سریع و قابل اطمینان و بدون آسیب رساندن به تجهیزات ,انسان و محیط زیست بوده که بهترین جایگزین برای کلیه سیستمهای اطفاء رایج می باشد. پاک پایرو بدون نیاز به باز بینی های معمول تعمیرات و نگهداری در هر شرایط دمائی و رطوبتی به خوبی عمل کرده و آتش را در ثانیه های اولیه اطفاء می کند. پاک پایرو برای خاموش کردن آتش های کلاس F A.B.C& (طبق استاندارد EN2 ) و کلاسهای A.B&C (طبق استاندارد NFPA10 ) بسیار مناسب می باشد

    .